ร่วมกัน ฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 กับเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ

Category: Event & News

โททอล ไวตาแคร์ ห่วงใยสุขอนามัย

จึงขอร่วมดูแลคนไทย ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

โดย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้แจกเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 200 หลอด

ให้กับเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ โดยมี นายธีรยุทธ สุคนธวิท เป็นประธานเครือข่าย

 

เพื่อมอบให้กับคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ครอบครัวเด็กพิการที่ประสบความเดือดร้อน

ในพื้นที่กรุงเทพ จังหวัดนนทบุรี และเขตปริมณฑลใกล้เคียงต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

20 July 2020

Viewed 848 time