ร่วมกัน ฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 กับสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ

Category: Event & News

โททอล ไวตาแคร์ ห่วงใยสุขอนามัย

จึงขอร่วมดูแลคนไทย ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

โดย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้แจกเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 200 หลอด

ให้กับสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ โดยมี นายอดิศักดิ์ รอดสุวรรณ เป็นนายกสมาคม

 

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโครไวรัสโควิด-19

ในโครงการแบ่งบันให้เด็กพิการรุนแรง ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดูแลเด็กพิการในภาวะที่ยากลำบาก

 

 

 

 

 

 

20 July 2020

Viewed 826 time