บริการบรรจุสินค้า

บริการด้านการแบ่งบรรจุสินค้า
สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายชนิด เช่น บรรจุภัณฑ์แบบหลอด,
บรรจุภัณฑ์แบบขวด, บรรจุภัณฑ์แบบซอง, บรรจุภัณฑ์แบบกระปุก

อัตราค่าแบ่งบรรจุ

1. กรณีไม่มีกล่อง:  5 บาท/ชิ้น
    - ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์
    - บรรจุ
    - ติดฉลาก
    - ติด LOT/MFG

2. กรณีมีกล่อง: 6 บาท/ชิ้น 
    - ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์
    - บรรจุ
    - ติดฉลาก
    - ติด LOT/MFG
    - พับกล่อง

*หมายเหตุ:
- กรณีที่เป็นฉลากสติกเกอร์แบบใส คิดเพิ่ม 1 บาท/ชิ้น (ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายในการติด)
- หากต้องการห่อพลาสติกหด คิดเพิ่ม 1 บาท/ชิ้น


29 October 2018

Viewed 2308 times